කර්මාන්ත පුවත්

  • Distribution of Manufacturer

    නිෂ්පාදකයාගේ බෙදා හැරීම

    වෘත්තීය 1000+ බොහෝ පැල සඳහා අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන කාලය වසර තුනකට වඩා වැඩි කාලයක් අපනයන නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය කිරීමට ඔවුන්ට අත්දැකීම් සම්භාරයක් ඇති අතර දැඩි තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතියක් ද ඇත.iso9000
    තවත් කියවන්න