අපගේ සමාගමේ මෙහෙයුම් සහතිකය සහ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර විෂය පථය පහත පරිදි වේ.

විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදන සඳහා ආනයනය සහ අපනයනය
විදේශ ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත් කිරීම
ලෝහමය මෝල් රෝල් සඳහා විකුණුම්
වෛද්ය උපකරණ සඳහා බලපත්රය
ස්වභාවික ගෑස් උපකරණ සඳහා බලපත්රය
විදේශයන්හි කම්කරුවන් පැවරීම සඳහා බලපත්‍රය

01


පසු කාලය: මැයි-26-2020